Organi upravljanja

UPRAVNI ODBOR

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora društva in se sestaja najmanj dvakrat na leto ali po potrebi. Upravni odbor opravlja naloge, ki so določene s statutom društva in naloge za katere ga pooblasti občni zbor.
Upravni odbor upravlja društvo med dvema občnima zboroma ter organizira in spremlja izvajanje delovnega programa in finančnega plana društva. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru društva. Ima devet članov, njihov mandat traja štiri leta.

 

mt_ignore mt_ignore mt_ignore  mt_ignore
Mirjam Kanalec
predsednica
Mojca Burger
podpredsednica
Draga Lapornik
članica
Nina Wabra Jakič
članica

 

mt_ignore mt_ignore  mt_ignore   mt_ignore

 mt_ignore

Rok Bratovž
član
Borut Sever
član
Bojan Lukežič
član
Slavko Krajnc
član
Milan Zlobko
član

 

NADZORNI ODBOR

mt_ignoreNADZORNI ODBOR je nadzorni in disciplinski rgan društva. NO spremlja delo organov društva med dvema občnima zboroma in opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzira tudi izvajanje statuta, pravilnikov in drugih aktov društva, izvajanje sklepov organov, uresničevanje in varstvo pravic članov, obveščanje članov, uresničevanje drugih pravic in interesov članov ter izvajanje posebnih socialnih programov.
Skratka, nadzira celostno poslovanje društva.

Člani Nadzornega odbora: predsednik Slavko Ivančič - člana Branko Urbanija, Jakob Škantelj, nadomestna člana - Rak Janja Veselka Pevec

 

VOLILNA KOMISIJA

mt_ignoreKomisija ima predsednika, dva člana in dva nadomestna člana ki jih izmed članov društva za mandatno dobo štirih let, izvoli Zbor članov. Po poteku mandata je ista oseba lahko ponovno izvoljena.
Volitve se izvedejo med kandidati, ki so kandirali za posamezna mesta. Kandidati morajo kandidaturo vložiti najkasneje sedem dni pred volitvami. Svoje kandidature vložijo pri volilni komisiji. V primeru, da za posamezna mesta ni kandidatov, se za ta mesta Izvede kandidatura na zboru članov.
Volitve izvede volilna komisija.

Člani Volilne komisije: predsednica  Alenka Tratnik - člana  Ibro Bradarič Marjana Lavrin, nadomestna člana  - Andrej Omahen, Katarina Miličevič.

 

 

 

 

 

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook