STATUT DRUŠTVA
PRAVILNIK O KOMPENZIRANJU INVALIDNOSTI
PRAVILNIK O FINANČNEM POSLOVANJU
PRAVILNIK O POTNIH STROŠKIH - ŠPORT
PRAVILNIK O PREVOZIH
PRAVILNIK DISCIPLINSKE KOMISIJE
PRAVILNIK O PRITOŽBENEM POSTOPKU
PRAVILNIK O VOLITVAH 

OLAJŠAVE - OPROSTITVE - DOSTOPNOST
- Prilagoditev vozila  - Pravilnik - nakup prilagojenega vozila  
Vloga
- Oprostitev plačila za uporabo vozil v cestnem prometu 
-
Vloga
- Oprostitev plačila davka na motorna vozila 
- Parkirna karta - parkiranje - izjeme - parkirni prostori
-
Pravilnik o parkirni karti  
- Vinjeta za kombinirana vozila 2B do 3.500 kg 
- Brezplačna vozovnica LPP - Urbana - Vloga
-
Oprostitev plačila nekaterih upravnik taks, Zakon (ZUT)
- Oprostitev plačila RTV prispevka 
- Vloga 
-
Oprostitev plačila turistične takse - Zakon (ZSRT-27.člen)
Oprostitev plačila  turistične takse na Hrvaškem - Zakon 
- Pravica do prevoza z reševalnim vozilom (ZZVZZ)
- Gradbeni zakon (22. člen)
- Priročnik o univerzalni stanovanjski gradnji 
- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov 
- Neprofitna stanovanja v najem - prednost - pridobitev
Arnes - upravičenost do povezave v omrežje - interneta
- Ugodnejše ponudbe telekomunikacijskih storitev
- Davčne olajšave in posebne olajšave za vzdrževane družinske člane
- Izjeme v primeru izvršbe - Zakon  (ZIZ)

 SOCIALNO VARSTVO
- Zakon o osebni asistenci
- Pravilnik o osebni asistenci
- Zakon o socialnem varstvu (ZSV)
- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)
- Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
- Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
- Denarna socialna pomoč
- Varstveni dodatek 
- Subvencija najemnine 
- Družinski pomočnik
- Akcijski program za invalide 2014-2021 

ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
- Zakon o zdr. varstvu in zdr. zavarovanju
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
- Medicinsko tehnični pripomočki - šifrant

 POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
- Dodatek za pomoč in postrežbo 
- Invalidnina pri poškodbi pri delu ali poklicni bolezni

STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKI PREJEMKI
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

ZAPOSLOVANJE IN DELO
- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
-
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
-
Zakon o urejanju trga dela
- Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
-
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
-
Uveljavljanje pravic za otroke s posebno nego in varstvo

INVALIDSKE ORGANIZACIJE
- Zakon o društvih
- Zakon o invalidskih organizacijah

INSTITUCIJE - ORGANI - DODATNE INFORMACIJE
- Državni portal RS - e-uprava

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in ...
-Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja
Svet za invalide RS
- Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS Soča

-Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
- Zavod RS za zaposlovanje
-
Seznam centrov za socialno delo

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook